תנאי שימוש

 

תנאי שימוש באתר

השימוש באתר אינטרנט זה (להלן "האתר") של חברת [] ("החברה"), מוצע לך בכפוף לתנאים, ההתניות והמגבלות שלהלן (להלן "תנאי השימוש").

הגלישה באתר זה, לרבות שימושך באתר, ו\או רכישת מוצרים ו\או שירותים במסגרתו, ולרבות קריאת כל חומר המפורסם בו, ייחשבו להסכמה מלאה ובלתי מסויגת מצדך כי קראת, הבנת, ואתה מסכים לתנאי השימוש, ולפיכך הינך מתבקש לקוראם בעיון רב בטרם ביצוע האמור לעיל, ולנהוג על פי הכתוב בהם. החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי השימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והמשך שימושך באתר, ו\או רכישת מוצרים ו\או שירותים באמצעותו מהווה את הסכמתך לכל שינוי כאמור.

אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש, נא הפסק לאלתר את השימוש באתר.

הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שתבצע דרך אתר זה ויהוו בנוסף לכל מסמך אחר הנלווה למוצרים ו\או שירותים הנרכשים באתר זה, את הבסיס המשפטי להתקשרות בינך לבין החברה.

מסירת פרטים

הנך מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים והמידע אשר הנך מוסר ו/או תמסור באמצעות האתר נכונים, מלאים ומדויקים והנך מאשר לחברה לשמור כל מידע שמסרת ו/או כל חלק ממנו במאגר המידע של החברה, בין אם השלמת את רכישת המוצרים ובין אם לאו.

כל מידע כאמור שימסר על ידיך יהיה כפוף לתנאי הצהרת הפרטיות של החברה.

הגבלות ואיסורים

כתנאי ללרכישת מוצרים ו\או שירותים ו/או כל שימוש אחר במסגרת האתר הנך מתחייב כדלהלן:

א.     כי הנך אזרח ישראלי מעל גיל 18, הנושא תעודת זהות בתוקף.

ב.      כי הנך מחזיק כרטיס אשראי בר תוקף אשר הונפק בישראל.

ג.      כי יש לך כתובת ישראלית בתוקף.

כמו כן, הנך מתחייב כי לא תעשה באתר כל שימוש לצורך:

א.     העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם בעלות או זכות שימוש ו/או שמפרים זכויות קנייניות של צד שלישי.

ב.      הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר.

ג.      העלאת תכנים ומידע מסולפים מטעים שקריים ו\או המזיקים לאתר ו/או לחברה

ד.      העלאת מידע פוגעני, מעליב, משמיץ מאיים או פורנוגרפי או כל מידע אחר בעל אופי דומה.

ד.      מטרה בלתי חוקית, או מטרה הסותרת את תנאי השימוש.

האתר ו\או החברה אינם מתחייבים לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים בו ואתה פוטר בזאת את האתר והחברה מכל אחריות לנזק שיגרם או העלול להיגרם לך בקשר עם פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור.

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא-מסחרי. נאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שאינך חייב למסור כל מידע אודותיך אולם בגולשך באתר לרבות במסירת כל מידע מיוזמתך, הינך מסכים ומאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות האתר נמסר מרצונך הבלעדי.

זכויות יוצרים

ידוע לך כי כל התכנים המופיעים באתר הינם רכושה של החברה, לרבות חומרים, נתונים, מחירים, עיצוב, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לך ע"י האתר (להלן: "המידע"), והינם מוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקי, אשר על כן, תהא רשאי להשתמש במידע כאמור אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של החברה ולשימוש אישי בלבד.

השימוש באתר

אתר זה מציע למכירה סיגריות אלקטרוניות ומוצרים נלווים, לרבות חלפים (להלן "המוצרים"). ליד כל מוצר ניתן לראות את תמונתו ומחירו אשר נועדו להמחשה בלבד. כמו כן כולל האתר מידע כללי הנוגע למוצרים.

 

לחיצה על גבי כפתור "הוסף לסל" תחל הליך רכישה של מוצר. התשלום עבור המוצר אפשרי באמצעות כרטיס אשראי או לחלופין באמצעות מערכת  Paypal. הרכישה באמצעות האתר הינה מאובטחת ומוצפנת באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן ((SSL בהתאם למקובל בענף, וכי לא תהא גישה לפרטי הרכישה לאתר ו/או לחברה, ואלו לא יועברו לכל גורם חיצוני למעט ל-Paypal.  

 

בעת ביצוע הזמנה באמצעות האתר, תידרש להזין במערכת את פרטיך האישיים, פרטי הזמנתך, פרטי כרטיס האשראי שלך וכיו"ב. האתר ו/או החברה לרבות מנהליה ו/או בעלי מניותיה לא יהיו אחראים לכל טעות אשר תעשה בעת הקלדת פרטי כרטיס האשראי.

 

עם קבלת אישור מחברת האשראי של הכרטיס שהזנת לביצוע העסקה, הזמנתך תאושר ותקבל מספר הזמנה. נא שמור מספר זה למעקב. החברה רשאית לשנות את זמן האספקה של המוצר בהודעה מראש של יומיים. במקרה שיתברר לחברה כי ביצעת הקלדה שגויה של פרטים, תהא הזכות לחברה לבטל את ההזמנה גם לאחר קבלת מספר הזמנה.

 

לידיעתך - הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית אשר עלולה להביא לנקיטת הליכים משפטיים כנגדך, לרבות אך לא רק תביעה בגין אחריות נזיקית בגין נזקים שנגרמו לאתר ו/או לחברה, מנהליה או בעלי מניותיה.

 

ביטול הזמנה יתאפשר בכל עת במידה וטרם נשלח המוצר לכתובתך, ובלבד שתחויב במקרה של ביטול כאמור בתשלום דמי ביטול בגובה של 10% מגובה המשלוח ("דמי ביטול"). עם שליחת המוצר לכתובתך לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה על ידיך, אלא במקרה של (א) טעות במידע שהוצג באתר בגין המוצר שרכשת, ובלבד שהודעת על כך לחברה מיידית עם גילוי הטעות (ב) המוצר אינו קיים במלאי של החברה למשך תקופה של 30 יום מקבלת ההזמנה. במקרה כאמור לא תחויב בדמי ביטול או בעלות משלוח.

 

החזרת מוצרים לאחר קבלתם על ידיך  תהא אפשרית לא יאוחר מ- 14 יום מתאריך קבלת המוצר, ובלבד שאריזת המוצר לא נפתחה או נפגמה, לא נעשה במוצר שימוש והוא במצב תקין לחלוטין. לא ניתן להחזיר מוצר שאריזתו נפתחה ו/או שנעשה בו שימוש. במקרה של החזרה כאמור תחויב בדמי ביטול ובעלות המשלוח. מובהר כי לא ניתן יהא בשום צורה ואופן להחזיר נוזלי מילוי לאחר שהגיעו ללקוח, אף אם לא בוצע בהם כל שימוש.

 

מוצר אשר החברה אישרה להחזירו, ישלח למשרדי החברה בתיאום מראש עם החברה, והלקוח יקבל החזר כספי מלא בגינו לאחר ניכוי הוצאות המשלוח ע"י העברה באמצעות חשבון Paypal / או לחלופין באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שמסר עם רכישת המוצר.

 

כל חבות מס או היטל מכל סוג שהוא לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור תשלומי מכס או כל מס אחר שהזמנתך תהא חבה בהם, יחולו עליך בלבד ולחברה לא תהא כל חובה לשלמם.

הנך מצהיר ומאשר כי ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש באתר, לרבות האחריות בגין כל רכישה דרך האתר, הנן באחריותך בלבד והחברה לא תשא בשום אחריות בגין נזק כלשהו הנובע או הקשור לשימוש באתר, עיכוב בשימוש בו או אי יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא, לרבות מקרה שבו לא תתאפשר רכישת מוצרים במהלך גלישה באתר מכל סיבה שהיא כגון בעיות תקשורת או ניתוקים ככל שיהיו במהלך גלישתך באתר.

כל מוצר שתרכוש באמצעות האתר יהא כפוף לתנאי השימוש ולתנאים המיוחדים של אותו מוצר כפי שיפורטו באריזתו. נא קרא אותם היטב.

הנך רשאי לבטל את הליך ההתקשרות במהלך ביצוע הזמנה דרך האתר בכל עת על ידי יציאה מההליך בטרם מולאו ונשלחו פרטי כרטיס האשראי.

החברה תעשה כמיטב יכולתה לעמוד בזמני האספקה המצוינים באתר, אולם אינה מתחייבת כי לא יהיו איחורים שמקורם אינו באחריות החברה. מובהר כי במקרים בהם זמן האספקה של המוצרים יתארך מעבר למצוין באתר, תודיע לך החברה על כך.

במידה והמוצר שהזמנת אינו זמין במלאי החברה, תינתן לך האפשרות לבחור במוצר מקביל או להמתין עד לקבלת המוצר למלאי בשנית.

הגבלת אחריות

מובהר כי האחריות הבלעדית לכל המוצרים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמותיהם טיבם המוצרים, תכונותיהם וכיו"ב, חלה על היצרן של המוצרים, ולחברה לא תהא כל אחריות בגינם בשום צורה ואופן.

כל מידע שתקבל במסגרת האתר אינו מהווה יעוץ או שידול להתקשרות כלשהי עם החברה ו\או עם האתר ואינו מהווה שידול או שכנוע כלשהו לרכוש את המוצרים.

אתה מאשר כי אתה מודע לסיכונים הקיימים בשימוש בניקוטין נוזלי, כי טרם השימוש במוצר תקרא בעיון כל מסמך הקשור למוצר שיסופק לך בין במסגרת אריזת המוצר ובין בכל דרך אחרת, כי קראת והבנת את כל המידע על המוצר הקיים באתר, וכי הנך מודע לסיכונים שבשימוש במוצר ויודע כיצד לבצע בו שימוש נכון.

מודגש ומובהר כי החברה אינה חברת תרופות ואינה מוכרת מוצרים רפואיים, ואין באמור באתר משום כל יעוץ רפואי בכל הנוגע למוצרים, והוא אינו פוטר אותך מיעוץ כאמור.

החברה לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות
אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באתר. אין באמור בתנאי השימוש משום מצג
מצד האתר ו/או ספקיו השונים בדבר ההתאמה, האמינות, ומידת הדיוק של המידע, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר זה למטרה כלשהי.

כל המידע, הנכלל באתר מוצע לך "כמות שהוא" (As is)בלא כל התחייבות, ובלא כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה. המידע עשוי להכיל אי-דיוקים או שגיאות.

בשום מקרה לא תחול על האתר ו/או החברה אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש במוצרים ו/או להזמנת המוצרים ו/או לשימוש או לביצועי האתר, לעיכוב בשימוש או לאי-יכולת להשתמש באתר, לאספקה או לאי-אספקה של מוצרים או שירותים, או לכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר.

בשום מקרה לא תעלה אחריות החברה בגין כל סיבה שהיא אליך או אל כל מישהו מטעמך, על גובה התמורה ששילמת בגין המוצרים שרכשת באמצעות האתר.

אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידו

החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

החברה שומרת על זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בכל מקרה .

החברה רשאית בכל עת להפסיק את פעילות האתר כולו או חלקו זמנית או בצורה קבועה לרבות הפסקת מכירת כל או חלק מהשירותים ו\או המוצרים באתר.  

כללי

תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים גם לנשים.. תנאים אלו מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של דיני מדינת פלורידה, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאים אלו יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ"י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ"י תנאים אלו. גרסה מודפסת של תנאים אלו ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהם במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. כל זכות שאינה ניתנת בתנאי השימוש במפורש, דינה כזכות שמורה. הנך מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק הוצאה הפסד או תשלום שייגרמו לה עקב הפרה על ידך של תנאי השימוש.

אנו מאחלים לך גלישה מהנה באתר